මෙම ඕනෑම අප්‍රිකානු රටක රැකියා සඳහා අයදුම් කරන්න හෝ ජාත්‍යන්තර සිසුන් සඳහා ශිෂ්‍යත්ව