په دې افریقایي هیوادونو کې د دندې لپاره غوښتنه وکړئ یا د نړیوالو زده کونکو لپاره بورسونه