ສະໝັກວຽກໃນທຸກປະເທດໃນອາຟຣິກາເຫຼົ່ານີ້ ຫຼືທຶນການສຶກສາສຳລັບນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ