ដាក់ពាក្យសុំការងារនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកទាំងនេះ ឬអាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិ